Sony Xperia E - Memindahkan kenalan ke telefon baru anda

background image

Memindahkan kenalan ke telefon baru anda

Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kenalan ke telefon baru anda. Pilih

kaedah pindah yang sesuai dengan situasi anda.

Memindahkan kenalan menggunakan PC

Anda boleh menggunakan PC untuk memindahkan kenalan daripada beberapa

jenama telefon, termasuk iPhone, Samsung, HTC dan Nokia.

Anda memerlukan:

PC yang disambungkan Internet yang menjalankan Windows

®

44

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Kabel USB untuk telefon lama anda

Kabel USB untuk telefon Android™ baru anda

Telefon lama anda

Telefon Android™ baru anda

Menggunakan program PC Companion untuk memindahkan kenalan

Sekiranya anda memindahkan kenalan menggunakan PC, gunakan program PC

Companion. Ia percuma dan fail pemasangan sudah pun disimpan pada telefon baru

anda. PC Companion turut menawarkan pelbagai ciri lain, termasuk bantuan untuk

mengemas kini perisian telefon anda.

Untuk memasang PC Companion

1

Telefon baru

: Hidupkan telefon Android™ baru anda dan sambung ia ke PC

menggunakan kabel USB.

2

Telefon baru

: Ketik Pasang untuk memasang PC Companion pada PC.

3

Komputer

: Jika tetingkap pop timbul muncul, pilih

Run Startme.exe. Dalam

tetingkap pop timbul yang muncul, klik

Install untuk memulakan pemasangan

dan kemudian ikuti arahan untuk menyelesaikan pemasangan.

Untuk memindahkan kenalan ke telefon baru anda menggunakan PC Companion

1

Pastikan PC Companion dipasang pada PC anda.

2

Buka rancangan PC Companion pada PC, klik

Contacts Setup dan ikuti arahan

untuk memindahkan kenalan anda.

Memindahkan kenalan menggunakan komputer Apple® Mac®

Untuk arahan terperinci mengenai cara untuk menggunakan komputer Apple Mac

untuk memindahkan kenalan daripada telefon lama anda, pergi ke

Transfer your

contacts.

Memindahkan kenalan menggunakan akaun penyelarasan

Telefon anda berfungsi dengan akaun penyelarasan dalam talian yang popular seperti
Google Sync™, Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

atau Facebook™. Jika anda telah

menyelaraskan kenalan dalam telefon lama anda atau komputer anda dengan akaun

dalam talian, anda boleh memindahkan kenalan anda ke telefon baru anda

menggunakan akaun tersebut. Untuk mendapatkan maklumat terperinci yang

selanjutnya mengenai penyelarasan, lihat Menyelaras e-mel korporat anda, kalendar

dan kenalan

pada halaman 99.

Untuk menyelaraskan kenalan telefon anda dengan akaun penyelarasan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian, ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Tetapan > Akaun & penyegerakan.

3

Untuk menyediakan akaun penyelarasan, ketik Tambah akaun dan ikuti arahan

pada skrin. Jika anda sudah menyediakan akaun penyelarasan dan anda

hendak menyelaras dengan akain itu, ketik akaun, tekan , dan ketik

Selaraskan sekarang

.

Memindahkan kenalan dari kad SIM

Untuk mengimport kenalan dari kad SIM

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Import kenalan > Kad SIM.

3

Jika anda telah menyediakan akaun penyelarasan, anda boleh memilih untuk

menambah kenalan kad SIM di bawah akaun itu. Atau anda boleh memilih

untuk hanya menggunakan kenalan ini dalam telefon. Pilih pilihan yang anda

mahukan.

4

Untuk mengimport orang hubngan individu, cari dan ketik orang hubungan.

Untuk mengimport semua kenalan, ketik Import semua.

45

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Memindahkan kenalan dari kad memori

Untuk mengimport kenalan dari kad ingatan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Import kenalan > Kad ingatan.

3

Jika anda telah menyediakan akaun penyelarasan, anda boleh menambah

kenalan kad memori diimport di bawah akaun itu. Atau anda boleh memilih

untuk hanya gunakan kenalan yang diimport dalam telefon. Pilih pilihan yang

anda mahukan.

4

Jika anda mempunyai lebih daripada satu fail vCard pada kad Ingatan, senarai

muncul menunjukkan kumpulan kenalan telefon berbeza, dengan tarikh yang

sepadan untuk bila ia dibuat. Pilih kumpulan yang anda hendak import.

Menerima kenalan dari peranti lain

Untuk menerima data kenalan yang dihantar menggunakan teknologi Bluetooth™

1

Pastikan anda menghidupkan fungsi Bluetooth™ dan telefon anda ditetapkan

ke kelihatan. Jika tidak, maka anda tidak boleh menerika data daripada peranti

lain.

2

Apabila anda diminta untuk mengesahkan sama ada anda hendak menerima

fail, ketik Terima.

3

Seret ke bawah panel Pemberitahuan dan ketik fail yang anda terima untuk

mengimport data kenalan.

Untuk menerima kenalan yang dihantar menggunakan perkhidmatan pemesejan

1

Apabila anda menerima mesej teks baru, mesej multimedia atau mesej e-mel,

buka mesej.

2

Data kenalan yang diterima muncul sebagai lampiran vCard. Ketuk, sentuh dan

tahan fail vCard untuk membuka menu supaya anda boleh menyimpan data

kenalan.