Sony Xperia E - Ora me zile

background image

Ora me zile

Rreth orës me zile

Përdoreni telefonin si orë me zile dhe përzgjidhni si sinjal alarmi cilindo tingull në

telefon. Alarmi nuk tingëllon nëse telefoni është fikur. Por tingëllon kur telefoni është

cilësuar në mënyrën e heshtjes.

Për të hapur orën me zile

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

104

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar një zile të re

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

4

Takoni Shto alarmin.

5

Takoni Ora dhe rregulloni kohën duke lëvizur lart dhe poshtë.

6

Takoni Cakto.

7

Nëse dëshironi, modifikoni cilësimet e zileve të tjera.

8

Takoni OK.

Për të modifikuar një zile ekzistuese

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

4

Takoni mbi zilen që dëshironi të modifikoni.

5

Takoni Ora.

6

Lëvizni lart ose poshtë për të rregulluar orën.

7

Takoni Cakto.

8

Nëse dëshironi, modifikoni cilësimet e zileve të tjera.

9

Takoni OK.

Formati i orës së ziles që shfaqet është i njëjtë me formatin që përzgjidhni për cilësimet e

përgjithshme të orës, për shembull, 12-orësh ose 24-orësh.

Për të çaktivizuar një zile

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

4

Çshënon kutinë e zgjedhjes pranë ziles që dëshironi të çaktivizoni.

Për të aktivizuar një zile ekzistuese

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

4

Shënoni kutinë e shënimit pranë ziles që dëshironi të aktivizoni.

Për të fshirë një zile

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

4

Prekni dhe mbani zilen që dëshironi të fshini.

5

Trokitni lehtë mbi Fshi alarmin, pastaj trokitni lehtë mbi OK.

Për të cilësuar zilen e telefonit për një zile

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

4

Takoni mbi zilen që dëshironi të modifikoni.

5

Trokitni lehtë mbi Toni i ziles dhe përzgjidhni një opsion.

6

Trokitni lehtë mbi U krye, pastaj trokitni lehtë mbi OK.

Për të cilësuar një zile që përsëritet

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

4

Takoni mbi zilen që dëshironi të modifikoni.

5

Takoni Përsërit.

6

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për ditët e dëshiruara, pastaj trokitni lehtë mbi OK.

7

Takoni OK.

105

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar titullin për një zile

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

4

Takoni mbi zilen që dëshironi të modifikoni.

5

Trokitni lehtë mbi Etiketa dhe futni emrin e ziles.

6

Takoni OK.

Për të aktivizuar funksionin e dridhjes për një zile

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

4

Takoni mbi zilen që dëshironi të modifikoni.

5

Shënoni kutinë e kontrollit Dridhu, pastaj takoni OK.

Për të cilësuar alarmet që të tingëllojnë kur telefoni është në modalitetin e heshtur

1

Nga Ekrani bazë, takoni . .

2

Gjeni dhe takoni Ora.

3

Takoni Cilëso alarmin.

4

Shtypni , pastaj trokisni lehtë Cilësimet.

5

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Alarmi në mën. heshtjes.

Për të dremitur një alarm kur tingëllon

Kur tingëllon alarmi, trokitni lehtë mbi Dremit.

Për të hequr një alarm kur tingëllon

Kur tingëllon alarmi, trokitni lehtë mbi Hiq.

106

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.