Sony Xperia E - Ladenan PlayNow™‎

background image

Ladenan PlayNow™

Tentang nganggo pangladen PlayNow™

Anjeun tiasa nganggo ladenan PlayNow™ pikeun ngundeur aplikasi, musik, kaulinan,

rington sareng wallpaper. Ladenan PlayNow™ nawarkeun undeuran nu haratis

sareng nu mayar. Catet yen pilihan pamayaran kanggo aplikasi teu-haratis bisa beda

kanggo unggal nagara.

Ladenan PlayNow™ teu sayagi di sadaya nagara.

Pikeun mimitian PlayNow™

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok .

Samemeh Anjeun ngundeur eusi

Samemeh ngundeur, pastikeun yen Anjeun gaduh koneksi Internet. Anjeun oge, bakal

butuh kartu memori diselapkeun dina telepon Anjeun pikeun ngundeur eusi.

Sawaktos Anjeun ngundeur eusi ka telepon Anjeun, Anjeun bisa jadi ditagihkeun bea transfer

data. Kontak ka operator Anjeun ihwal inpo bea nransfer data di nagara Anjeun.

Ngundeur item PlayNow ka telepon anjeun

1

Ti Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan sarta ketok PlayNow™.

3

Panggihan item nu hayang dibayar ku anjeun ku cara ngotektak kategori, atawa

ku cara make pungsi teang.

4

Ketok item eta pikeun nempo wincikanana.

5

Klik "Peser ayeuna!" pikeun mimitian proses pameseran. Sanggeus pameseran

anjeun disahkeun, anjeun bisa mimiti ngundeur eusi anjeun.

63

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.