Sony Xperia E - Nganggo My music pikeun ngatur lagu Anjeun

background image

Nganggo My music pikeun ngatur lagu Anjeun

Ketok tab My Music dina pamuter Walkman™ pikeun meunangkeun tinjauan sadaya

lagu nu Anjeun simpen ka kartu memori telepon Anjeun. Dina My Music Anjeun tiasa

ngatur albeum sareng daptar puter Anjeun, nyieun potong kompas, tur nyusun musik

berdasarkeun mood sareng tempo nada.

Tinjauan My music

59

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Balik ka lagu nu ayeuna dina lagu musik

2

Gambar artis nu keur diputerkeun (upami sadia)

3

Kotektak musik Anjeun berdasarkeun artis

4

Kategorikeun musik Anjeun nganggo saluran SensMe™

5

Atur tur edit musik Anjeun nganggo Music Unlimited™

6

Kotektak daptar puter paporit Anjeun

7

Kumpulkeun kakait ka musik sareng eusi nu berhubungan ka musik nu Anjeun sareng babaturan

Anjeun tos bagikeun nganggo ladenan online

8

Kotektak sadaya daptar puter

9

Kotektak audio berdasarkeun lagu

10 Kotektak berdasarkeun albeum

Pikeun nambah lagu musik jadi potong kompas

1

Dina pamuter WALKMAN, ketok MUSIK KURING.

2

Ketok , , atawa , teras kotektak pikeun ngalacak naon nu Anjeun hoyong

simpen jadi potong kompas.

3

Toel jeung tahan judul lagu.

4

Ketok Tambah potong kompas. Potong kompas ayeuna nembongan dina

tempoan utama My music.

Pikeun nyusun ulang potong kompas

1

Dina pamuter Walkman™, ketok MUSIK KURING.

2

Toel jeung tahan hiji potong kompas nepi ka ngagedean tur telepon ngageter,

teras sered item eta ka lokasi anyar.

Pikeun mupus potong kompas

1

Dina pamuter Walkman™, ketok MUSIK KURING.

2

Toel jeung tahan hiji potong kompas nepi ka ngagedean tur telepon ngageter,

teras sered item eta ka .

Anjeun teu bisa mupus tab di handap ieu: Trek, Albeum, Artis, Daptar puter, Music Unlimited,

Musik rencang sareng SensMe™ channels.

Pikeun ngapdet musik Anjeun sareng inpo nu panganyarna

1

Dina pamuter Walkman™, ketok MUSIK KURING, teras pencet .

2

Ketok Undeur inpo musik > Mimiti. Telepon Anjeun neangan cara online tur

ngundeur gambar albeum nu sadia sareng inpo lagu nu panganyarna kanggo

musik Anjeun.

Aplikasi saluran SensMe™ jadi diaktipkeun sawaktos Anjeun ngundeur inpo musik.

Nyieun katgori musik Anjeun nganggo SensMe™ channels

Aplikasi saluran SensMe™ mantuan Anjeun ngatur musik Anjeun berdasarkeun mood

sareng tempo. SensMe™ nyieun kelompok ti sadaya lagu Anjeun nepi ka dua belas

kategori, atawa saluran, jadi Anjeun bisa milih musik nu cocog sareng mood Anjeun

atawa sasuai waktos poe eta.

Pikeun ngaktipkeun aplikasi SensMe™ channels

1

Dina pamuter Walkman™, ketok MUSIK KURING.

2

Pencet , teras ketok Undeur inpo musik.

Aplikasi ieu merlukeun sambungan jaringan mobile atawa Wi-Fi®.

Muter tembang dina pilihan ngacak

Anjeun tiasa muter lagu di daptar puter dina pilihan ngacak. Sahiji putereun , misalna,

hiji daptar puter nu ku anjeun damel nyarira atawa tina sahiji album.

60

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun muter lagu dina pilihan ngacak

1

Dina pamuter Walkman™, ketok MUSIK KURING.

2

Ketok teras napigasi ka hiji albeum, atawa ketok tur kotektak ka hiji daptar

puter.

3

Buka albeum atawa daptar puter kucara ngetok ngaranna.

4

Ketok pikeun ngaktipkeun Modeu acak.