Sony Xperia E - Niron payel media ka kartu memori

background image

Niron payel media ka kartu memori

Tiron kabeh eusi media paporit Anjeun tina komputer ka telepon tur mimitian nganggo

fitur hiburan telepon Anjeun sakabehna. Gampang pikeun nransfer musik, poto, video

sareng payel sejenna. Ngan saukur nyambungkeun telepon Anjeun ka komputer

nganggo kabel USB jeung pake aplikasi pangatur payel atawa aplikasi Media Go™

pikeun ngirim payel anjeun.
Tingali Nyambungkeun telepon Anjeun ka komputer dina kaca 92 kanggo inpo

umum tentang kumaha nyambungkeun telepon anjeun jeung nransferkeun payel.

57

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.