Sony Xperia E - Teknologi TrackID

background image

Teknologi TrackID

Ngidentipikasi musik nganggo teknologi TrackID

Pake ladenan paneguh musik TrackID™ pikeun ngaidentipikasi hiji musik lagu nu keur

Anjeun dangukeun di sakuliling Anjeun. Rekam hiji conto pondok ti lagu eta teras

Anjeun bakal meunangkeun inpo artis, judul jeung albeumna dina waktu sababaraha

detik. Anjeun bisa meuli lagu nu diidentipikasi ku TrackID™ tur Anjeun bisa nempo

daptar lagu TrackID pikeun nempo naon nu ditengan ku para pamake TrackID di

sakumna dunya. Kanggo hasil nu pangsaena, pake teknologi TrackID™ dina tempat

anu sunyi.

Aplikasi TrackID™ jeung ladenan TrackID™ teu dirojong ku sababaraha nagara/wilayah, atawa

ku sadaya jaringan jeung/atawa propaider laden di sakabeh wewengkon.

Pikeun muka aplikasi TrackID™

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok TrackID™.

Anjeun oge bisa make widget TrackID™ pikeun muka aplikasi TrackID™.

Pikeun neangan inpo lagu nganggo TrackID™

1

Sawaktos aplikasi TrackID™ dibuka, tahan telepon kana sumber musik.

2

Ketok . Upami lagu dikenal ku ladenan TrackID™, hasilna nembongan dina

layar.

Pikeun mulang ka layar mimitian TrackID™, pencet

.

Pikeun nempo daptar lagu TrackID™

1

Sawaktos aplikasi TrackID™ dibuka, ketok Daptar. Pertama kalina Anjeun

nempo grafik, grafik eta disetel kanggo wilayah Anjeun sorangan.

2

Pikeun nempo grafik teangan nu pang populerna di wilayah sejen, ketok >

Kawasan

.

3

Pilih hiji nagara atawa wilayah.

Make hasil teknologi TrackID™

Inpo lagu nu ditembongkeun lamun aplikasi TrackID™ ngawanoh hiji lagu. Anjeun

bisa milih jang meuli lagu atawa ngabagikeun lagu make surelek atawa SMS. Anjeun

oge bisa nempo inpo leuwih lengkep ihwal artis eta lagu.

Pikeun meuli lagu nganggo teknologi TrackID™

1

Sawaktos aplikasi TrackID™ dibuka, ketok hiji judul lagu.

2

Dina layar inpo lagu, ketok Under.

3

Turutan parentah dina telepon Anjeun pikeun ngarengsekeun galeuhan Anjeun.

Fitur ngagaleuh lagu bisa jadi teu dirojong di sadaya nagara/ kawasan, atawa ku sadaya

jaringan sareng/atawa panyadia ladenan di sadaya wewengkon.

62

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun babagi hiji lagu nganggo surelek atawa SMS

1

Sawaktos aplikasi TrackID™ dibuka, ketok hiji judul lagu.

2

Ketok Bagikeun, teras pilih metodeu babagi.

3

Turutan parentah dina telepon Anjeun pikeun ngarengsekeun prosedur.

Pikeun nempo inpo artis kanggo hiji lagu

1

Sawaktos aplikasi TrackID™ dibuka, ketok hiji judul lagu.

2

Ketok Inpo artis.

Mupus lagu ti riwayat lagu

1

Sawaktos aplikasi TrackID™ dibuka, ketok Riwayat.

2

Ketok judul lagu, teras ketok Pupus.

3

Ketok Sumuhun.