Sony Xperia E - Eusi

background image

Eusi

Xperia™ E Buku pituduh..............................................................6
Ngamulai.......................................................................................7

Naon Android™ teh?..........................................................................7
Langlangan telepon............................................................................7
Rapat..................................................................................................9
Ngahurungkeun sareng mareuman telepon.....................................11
Konci layar.......................................................................................11
Pituduh setelan................................................................................12
Akun sareng ladenan.......................................................................12

Ngauningaan télépon anjeun....................................................14

Nganggo kenop................................................................................14
Batre.................................................................................................14
Nganggo layar rampa.......................................................................16
Layar utama.....................................................................................18
Nyandak potret layar........................................................................21
Ngakses jeung make aplikasi...........................................................21
Status jeung bewara........................................................................22
Menu setelan telepon.......................................................................24
Ngetik teks.......................................................................................25
Nyaluyukeun telepon Anjeun...........................................................29
Memori.............................................................................................32
Make headset sareng telepon anjeun..............................................32
Setélan Internet sareng olahtalatah.................................................33
Ngadalikeun pamakean data...........................................................33
Setelan jaringan seluler....................................................................34

Google Play™.............................................................................36

Ngamulai Google Play™..................................................................36
Ngundeur ti Google Play™..............................................................36
Mupus data aplikasi.........................................................................37
Idin...................................................................................................37
Masang aplikasi salain ti Google Play™ .........................................37

Nelepon.......................................................................................38

Telepon darurat................................................................................38
Cara nelepon....................................................................................38
Suratsora..........................................................................................39
Sauran nu langkung ti hiji.................................................................40
Sauran konperénsi...........................................................................40
Setélan sauran.................................................................................41

2

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Kontak.........................................................................................43

Tentang Kontak................................................................................43
Nransferkeun kontak ka telepon anyar Anjeun................................43
Ngatur kontak Anjeun.......................................................................45
Komunikasi sareng kontak anjeun...................................................47
Ngabagikeun kontak anjeun.............................................................47
Nyadangkeun kontak.......................................................................48

Talatahan....................................................................................49

Nganggo olahtalatah teks sareng multimedia..................................49
Pilihan teks sareng talatah multimedia.............................................50
Google Talk™ .................................................................................51

Surelek........................................................................................52

Ngamimitian Surelek........................................................................52
Nganggo surélek..............................................................................53

Aplikasi "WALKMAN".................................................................57

Ngeunaan Musik..............................................................................57
Niron payel media ka kartu memori.................................................57
Nganggo pamuter WALKMAN.........................................................58
Ngajalajah eusi audio nu berhubungan............................................59
Nganggo My music pikeun ngatur lagu Anjeun ...............................59
Daptar puter.....................................................................................61
Widget pamuter WALKMAN.............................................................61
Ngajagi pangadangu Anjeun............................................................62
Teknologi TrackID............................................................................62
Ladenan PlayNow™........................................................................63

Radio FM.....................................................................................64

Tentang radio FM.............................................................................64
Nganggo saluran radio paporit Anjeun.............................................65
Setelan sora.....................................................................................65
Ngidentipikasi lagu radio nganggo TrackID™..................................65

Kamera........................................................................................66

Tentang kamera...............................................................................66
Moto sareng kamera poto................................................................67
Nambahan posisi geografis ka poto anjeun.....................................67
Setelan kamera poto........................................................................68
Ngarekam video...............................................................................69
Setelan kamera video......................................................................70

Albeum........................................................................................73

Nempo poto sareng video di Albeum...............................................73
Nempo poto sareng video nu disimpen di telepon...........................73
Nempokeun poto Anjeun dina peta..................................................77
Nempo albeum online Anjeun..........................................................79

3

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pilem............................................................................................81

Tentang Pilem..................................................................................81
Nganggo Pilem.................................................................................81

Pangotektak web.......................................................................82

Tentang pangotektak web................................................................82
Ngotéktak web.................................................................................82
Napigasi kaca wéb...........................................................................83
Ngatur tetengger..............................................................................84
Ngatur teks jeung gambar................................................................85
Langkung ti hiji jandela.....................................................................85
Ngundeur ti wéb...............................................................................86
Setelan pangotektak........................................................................86

Konektipitas................................................................................88

Nyambungkeun ka jaringan nirkabel................................................88
Teknologi nirkabel Bluetooth™........................................................90
Nyambungkeun telepon Anjeun ka komputer..................................92
Nyeken kodeu batang nganggo aplikasi NeoReader™...................94

Nyingkronkeun data dina telepon Anjeun................................96

Tentang nyingkronkeun data dina telepon Anjeun...........................96
Nyingkronkeun jeung Google™.......................................................96
Nyingkronkeun surelek, almenak sareng kontak perusahaan

Anjeun..............................................................................................97
Nyingkronkeun sareng Facebook™.................................................97
Nyingkronkeun nganggo SyncML™.................................................98

Peta sareng lokasi....................................................................100

Tentang ladenan lokasi..................................................................100
Nganggo GPS................................................................................100
Google Maps™..............................................................................100
Nganggo Google Maps™ pikeun meunangkeun panunjuk arah...101

Almenak sareng jam alarm......................................................102

Almenak.........................................................................................102
Jam alarm......................................................................................102

Rojongan tur pamaliharaan.....................................................105

Ngapdet telepon anjeun.................................................................105
Ngonci sareng ngalindungan telepon anjeun.................................106
Neang alat anjeun..........................................................................108
Aplikasi Pitulung.............................................................................109
Ngadaur mulang telepon Anjeun....................................................109

Reperensi..................................................................................110

Tinjauan setelan telepon................................................................110
Tinjauan ikon status sareng bewara..............................................111
Ikhtisar aplikasi...............................................................................112

4

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Inpo penting..............................................................................114

Liplet inpo penting..........................................................................114
Watesan ladenan sareng fitur........................................................114
Inpormasi hukum............................................................................114

5

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.