Sony Xperia E - Ngarekam video

background image

Ngarekam video

Pikeun ngarekam video nganggo kenop kamera

1

Aktipkeun kamera.

2

Upami kamera video teu dipilih, sered ka .

3

Pikeun ngamimitian ngarekam video, pencet kenop kamera.

4

Pikeun eureun ngarekam, pencet deui kenop kamera eta.

Rekam klip video Anjeun dina arah lansekap pikeun meunangkeun hasil nu pangsaena.

69

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun ngarekam video ku cara ngetok layar

1

Aktipkeun kamera.

2

Upami kamera video teu dipilih, sered ka .

3

Pikeun mintonkeun sadaya setelan, pencet .

4

Ketok Metodeu nyokot gambar > Motret ku noel upami ieu teu acan dipilih.

5

Ketok layar kamera pikeun mimitian ngarekam.

6

Ketok layar kamera pikeun eureun ngarekam.

Rekam klip video Anjeun dina arah lansekap pikeun meunangkeun hasil nu pangsaena.

Pikeun ngarekam klip video ku cara ngetok tombol di-layar

1

Aktipkeun kamera.

2

Upami kamera video teu dipilih, sered ka .

3

Pikeun mintonkeun sadaya setelan, pencet .

4

Ketok Metodeu nyokot gambar, teras pilih Kenop dina layar upami ieu teu

acan dipilih.

5

Arahkeun kamera ka arah subjek.

6

Ketok pikeun ngamimiti ngarkam.

7

Ketok pikeun eureun ngarekam.

Rekam klip video Anjeun dina arah lansekap pikeun meunangkeun hasil nu pangsaena.

Muter video nu direkam

1

Aktipkeun kamera.

2

Mun kamera video teu dipilih, sered ka .

3

Ketok gambar mini di handap layar.

4

Colek ka kenca atawa ka katuhu jang ngotektak kabeh payil poto atawa video.

Video digambarkeun ku .

5

Ketok pikeun muter video.

6

Jang ngereunkeun muter video, ketok atawa .

Anjeun oge bisa nyolek gambar mini ti katuhu ka kenca jang nempo payil nu rek diputer.

Mupus video nu direkam

1

Kotektak video nu rek dipupus.

2

Ketok layar meh nembongan.

3

Ketok .

4

Ketok Oke jang mastikeun.