Sony Xperia E - Ngabagikeun kontak anjeun

background image

Ngabagikeun kontak anjeun

Pikeun ngirim kartu bisnis Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras ketok .

2

Ketok Simkuring.

3

Pencet , teras ketok Kirim kontak > OKE.

4

Pilih sahiji metodeu transfer nu sadia tur turutan panduan nu aya dina-layar.

47

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngirim hiji kontak

1

Ti Layar Utama, ketok , terus ketok .

2

Ketok kontak nu wincikna rek dikirim.

3

Pencet , terus ketok Kirim kontak > OKE.

4

Pilih hiji metodeu transper nu sadia terus turutan parentah dina layar.

Ngirim sababaraha kontak sakaligus

1

Ti Layar Utama, ketok , terus ketok .

2

Pencet , terus ketok Kirim kontak.

3

Cirian kontak nu rek dikirimkeun, atawa pilih kabeh mun anjeun re ngirim kabeh

kontak.

4

Ketok Kirim, teras ketok OKE pikeun mastikeun.

5

Pilih hiji metodeu transfer nu sadia terus turutan parentah dina layar.