Sony Xperia E - Tentang Kontak

background image

Tentang Kontak

Pake aplikasi Kontak pikeun nyimpen jeung ngatur sadaya nomer Anjeun, alamat

surelek sareng data kontak sejenna di hiji tempat. Ngan ketok hiji kontak pikeun

nempo sadaya komunikasi sareng kontak eta dini hiji tinjauan gampil.
Anjeun bisa nambah kontak anyar dina telepon Anjeun tur nyingkronkeunana sareng
kontak nu disimpen di akun Google™ Anjeun, akun Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, atawa akun sejenna nu ngarojong singkronisasi eta. Aplikasi Kontak

sacara otomatis nyieun entri anyar tur oge mantuan Anjeun nyocogkeun data sapertos

alamat surelek sareng entri nu tos aya.

Kontak tinjauan layar

1

Ketok ikon ieu pikeun nyieun hiji kontak

2

Widang teang kontak

3

Ketok kontak pikeun nempo wincikna

4

Ketok gambar leutik kontak pikeun ngakses menu kontak gancang

5

Tab potong kompas