Sony Xperia E - Konci layar

background image

Konci layar

Sawaktos telepon Anjeun dihurungkeun tur dianggurkeun pikeun saperiode waktos,

layar bakal moekan pikeun ngahemat daya batre, tur otomatis ngonci. Konci ieu

11

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

nyegah tindakan nu teu dihoyongkeun dina layar toél sawaktos Anjeun keur teu make

telepon.

Pikeun ngaktipkeun layar

Pencet sakeudeung kenop daya .

Pikeun muka konci layar

Sered ka katuhu nyilangan layar.

Pikeun ngonci layar ku cara manual

Sawaktos layar keur aktip, pencet sakeudeung kenop daya .