Sony Xperia E - Nganggo Google Maps™‎ pikeun meunangkeun panunjuk arah

background image

Nganggo Google Maps™ pikeun meunangkeun panunjuk

arah

Pake aplikasi Google Maps™ bisa nyadiakeun arah kanggo perjalanan nu leumpang,

make angkutan umum, atawa make mobil. Anjeun bisa nambah potong kompas ka hiji

tempat tujuan dina layar Utama Anjeun pikeun meunangkeun panunjuk arah nu

gancang dimana wae Anjeun ayana.
Sawaktos Anjeun nempokeun peta, Anjeun nyieun hiji koneksi Internet, tur data

ditransferkeun ka telepon Anjeun. Jadi mangrupakeun ide nu sae pikeun ngundeur tur

nyimpen peta ka telepon Anjeun samemeh Anjeun iinditan. Ku cara ieu, Anjeun bisa

ngahindarkeun bea roaming nu gede.

Sony teu mere haransi kana katepatan ladenan panunjuk arah eta.

Nganggo aplikasi Napigasi

Pake aplikasi Napigasi dina telepon anjeun pikeun neangan parentah berurutan

tentang cara milari tempat. Arahan ieu bisa diucapkeun sareng dipintonkeun dina

layar.

Aplikasi Napigasi mungkin teu kasadia dina sadaya pasar.

Pikeun ngamimitian Napigasi

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Napigasi.

101

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.