Sony Xperia E - Ngidentipikasi lagu radio nganggo TrackID™‎

background image

Ngidentipikasi lagu radio nganggo TrackID™

Pake teknologi TrackID™ pikeun ngidentipikasi lagu musik basa keur diputer dina

radio FM telepon Anjeun.

Pikeun ngidentipikasi lagu dina radio FM nganggo TrackID™

1

Sawaktos lagu ieu diputer dina radio FM telepon Anjeun, pencet , teras pilih

TrackID™

.

2

Hiji indikator kamajuan nembongan sawaktos aplikasi TrackID™ milih laguna.

Upami sukses, Anjeun dibere hasil lagu, atawa daptar lagu nu bisa diputerkeun.

3

Pencet pikeun mulang ka Radio FM.

Aplikasi TrackID™ jeung ladenan TrackID™ teu dirojong ku sababaraha nagara/wilayah, atawa

ku sadaya jaringan jeung/atawa propaider laden di sakabeh wewengkon.

65

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.