Sony Xperia E - Nganggo surélek

background image

Nganggo surélek

Nyieun terus ngirim talatah surelek

1

Ti Layar Utama, ketok , terus teang jeung ketok . Koropak akun surelek

standar ditembongkeun. Lamun anjeun rek ngecek akun surelek nu sejen nu

geus disetel di telepon, ketok baris nu ngandung , terus pilih akun nu rek

dipake ngirim talatah.

2

Ketok .

3

Ketok Kanggo terus mimitian ngetik alamat surelek panarima. Kecap nu cocog

dipintonkeun dina daptar dinamis. Ketok kecap nu cocog atawa teruskeun

ngetik alamat surelek nu lengkep. Jang nambah panarima nu sejen, asupkeun

kome ( , ) atawa titik koma ( ; ) terus mimitian ngasupkeun ngaran sejen. Jang

mupus panarima, ketok .

4

Jang milih alamat surelek nu disimpen di kontak, ketok , terus teang jeung

tandaan kotak centang di sabeulah widang panarima. Jang nambahkeun leuwih

ti hiji panarima, cirian kotak centang panarima nu dipikahayang. Mun geus

rengse, ketok Rengse.

5

Ketok widang subjek terus asupkeun subjek surelek.

6

Jang ngagantelkeun payil, pencet , terus ketok Gantelkeun payil. Pilih jinis

payil nu rek digantelkeun, terus ketok payel nu rek digantelkeun tina daptar

payil nu ditembongkeun.

7

Ketok widang teks eusi terus asupkeun teks talatah anjeun.

8

Jang nambahkeun widang Cc/Bcc, pencet , terus ketok Tambahkeun Cc/

Bcc

.

9

Jang ngirim surelek, ketok .

53

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nampa talatah surelek

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok . Koropak akun surelek standar ditembongkeun.

3

Lamun anjeun rek mariksa akun surelek nu sejen nu geus disetel di telepon,

ketok baris nu ngandung , terus pilih akun nu rek dipariksa. Lamun anjeun rek

mariksa kabeh akun surelek sakaligus, ketok baris nu ngandung , terus ketok

Pintonan gabungan

.

4

Jang ngundeur talatah anyar, ketok .

Lamun anjeun geus nyetel akun surelek perusahaan, anjeun bisa ngecek frekuensi ka

Otomatis (Push).

Maca talatah surelek anjeun

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok . Koropak akun surelek standar ditembongkeun. Lamun

anjeun rek ngecek akun surelek nu sejen nu geus disetel di telepon, ketok baris

nu ngandung , terus pilih akun nu rek dipariksa.

3

Dina koropak surelek, gulung ka luhur atawa ka handap sarta ketok surelek nu

hayang dibaca ku anjeun.

4

Di widang teks eusi, pisahkeun dua ramo, atawa ciwit jang ngagedekeun atawa

ngaleutikan.

5

Pake panah maju jeung mundur jang maca talatah saenggeusna atawa

samemehna.

Nempo gagantel talatah surelek

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok . Koropak akun surelek standar ditembongkeun. Lamun

anjeun rek mariksa akun surelek nu sejen nu geus disetel di telepon, ketok

baris nu ngandung , terus pilih akun nu rek dipariksa.

3

Teang terus ketok talatah nu dipikahayang dina koropak surelek anjeun.

Surelek nu aya gagantel diidentipikasi ku .

4

Ketok tab gagantel di eusi surelek. Kabeh gagantel ditembongkeun di daptar.

5

Ketok Muat di handap item gagantel.

6

Lamun gagantel diundeur, ketok Tempo atawa Simpen.

Nyimpen alamat pangirim surelek ka kontak

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok . Koropak akun surelek standar ditembongkeun. Lamun

anjeun rek mariksa akun surelek nu sejen nu geus disetel di telepon, ketok

baris nu ngandung , terus pilih akun nu rek dipariksa.

3

Teang terus ketok talatah nu dipikahayang dina koropak surelek anjeun.

4

Ketok ngaran nu ngirim.

5

Ketok OKEH mun anjeun ditanya jang nambahkeun ngaran ka kontak.

6

Pilih kontak nu geus aya, atawa ketok Damel kontak anyar mun anjeun hayang

nyieun kontak anyar.

7

Edit inpo kontak terus ketok Rengse.

Ngawalon talatah surelek

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok . Koropak akun surelek standar ditembongkeun. Lamun

anjeun rek mariksa akun surelek nu sejen nu geus disetel di telepon, ketok

baris nu ngandung , terus pilih akun nu rek dipariksa.

3

Teang terus ketok talatah nu rek diwalon, terus ketok .

4

Jang ngawalon ka kabehan, ketok , terus ketok Bales kabeh.

5

Tulis walonan anjeun, terus ketok .

54

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Neruskeun talatah surelek

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok . Koropak akun surelek standar ditembongkeun. Lamun

anjeun rek mariksa akun surelek nu sejen nu geus disetel di telepon, ketok

baris nu ngandung , terus pilih akun nu rek dipariksa.

3

Teang terus ketok talatah nu rek diteruskeun.

4

Ketok , terus ketok Teruskeun.

5

Ketok Kanggo jeung tulis alamat panarima.

6

Asupkeun teks talatah anjeun, terus ketok .

Mupus talatah surelek

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Ketok . Koropak akun surelek standar ditembongkeun. Lamun anjeun rek

mariksa akun surelek nu sejen nu geus disetel di telepon, ketok baris nu

ngandung , terus pilih akun nu rek dipariksa.

3

Di koropak surelek, cirian kotak centang jang surelek nu rek dipupus, terus

ketok .

Nyirian surelek nu geus dibaca jadi can dibaca

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok . Koropak akun surelek standar ditembongkeun. Lamun

anjeun rek mariksa akun surelek nu sejen nu geus disetel di telepon, ketok

baris nu ngandung , terus pilih akun nu rek dipariksa.

3

Cirian kotak centang surelek nu rek dipilih, terus ketok .

Jang nandaa surelek nu can dibaca jadi gues dibaca, cirian kotak centang, terus ketok .

Ngabentangan surelek

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok . Koropak akun surelek standar ditembongkeun. Lamun

anjeun rek mariksa akun surelek nu sejen nu geus disetel di telepon, ketok

baris nu ngandung , terus pilih akun nu rek dipariksa.

3

Cirian kotak centang jang surelek nu rek dibentangan, terus ketok .

Jang mupus bentang di surelek, cirian, terus ketok .

Nempo kabeh surelek nu dibentangan

1

Ti Layar Utama, ketok , terus teang jeung ketok .

2

Ketok , terus ketok Dibintangan. Surelek nu dibentangan ti akun anjeun

ditembongkeun di daptar.

Ngatur surelek sakaligus

1

Ti Layar Utama, ketok , terus teang jeung ketok . Koropak akun surelek

standar ditembongkeun. Lamun anjeun rek mariksa akun surelek nu sejen nu

geus disetel di telepon, ketok baris nu ngandung , terus pilih akun nu rek

dipariksa.

2

Cirian kotak centang surelek nu rek dipilih.

3

Mun geus rengse, ketok salah sahiji ikon di baris alat jang, upamana,

mindahkeun surelek nu dipilih ka polder sejen.

Nempo kabeh polder di hiji akun surelek

1

Ti Layar Utama, ketok , terus teang jeung ketok . Koropak akun surelek

standar ditembongkeun. Lamun anjeun rek mariksa akun surelek nu sejen nu

geus disetel di telepon, ketok baris nu ngandung , terus pilih akun nu rek

dipariksa.

2

Ketok jang nempo kabeh polder di akun.

55

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngarobah frekuensi mariksa koropak

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok .

3

Pencet , terus ketok Setelan.

4

Lamun anjeun make sababaraha akun surelek, ketok akun nu rek disaluyukeun.

5

Ketok Frekuensi marios koropak tur pilih hiji opsi.

56

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.