Sony Xperia E - การควบคุมการใช้ข้อมูล

background image

การควบคุมการใชขอมูล

ติดตามและควบคุมจำนวนการโอนถ่ายข้อมูลเข้าและออกโทรศัพท์ของคุณในระหว่างช่วงที่กำหนด ตัวอย่างเช่น คุณ

สามารถตั้งค่าคำเตือนการใช้ข้อมูลและจำกัดการใช้ข้อมูลของโทรศัพท์คุณเพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณ

ยังสามารถจำกัดจำนวนการใช้ข้อมูลของแอพพลิเคชั่นแต่ละรายการได้อีกด้วย

การปรับค่าการใช้ข้อมูลจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะสามารถป้องกันค่าใช้

จ่ายเพิ่มเติมได้

วิธีการเข้าถึงการตั้งค่าการใช้ข้อมูล

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การใช้ข้อมูล

วิธีการเปิดการรับส่งข้อมูล

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การใช้ข้อมูล

3

หากไม่ได้เปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แตะที่

ปิด ข้างๆ ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่

เพื่อให้

ปิด เปลี่ยนเป็น เปิด

คุณยังสามารถเปิดการรับส่งข้อมูลได้โดยทำเครื่องหมายในกล่องเครื่องหมาย การรับส่งข้อมูล ใน ตั้งค่า > เพิ่มเติม... > เครือ

ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

วิธีการตั้งค่าคำเตือนการใช้งานข้อมูล

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดระบบรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์

2

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การใช้ข้อมูล

4

วิธีการตั้งค่าระดับคำเตือน ให้ลากเส้นไปยังค่าที่ต้องการ คุณจะได้รับคำเตือนเมื่อจำนวนการรับส่งข้อมูลถึง

ระดับที่คุณตั้งไว้

34

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีการตั้งค่าจำกัดการใช้งานข้อมูล

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดระบบรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์

2

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การใช้ข้อมูล

4

ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย

ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลเคลื่อนที่ ถ้าไม่ได้มีการทำเครื่องหมายไว้ แล้ว

แตะ

ตกลง

5

วิธีการตั้งค่าจำกัดการใช้งานข้อมูล ให้ลากเส้นไปยังค่าที่ต้องการ

เมื่อการใช้งานข้อมูลของคุณถึงจำกัดที่ตั้งไว้ ระบบการรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์จะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ

วิธีการควบคุมการใช้ข้อมูลของแอพพลิเคชั่นต่างๆ

1

จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การใช้ข้อมูล

3

ค้นหา แล้วแตะแอพพลิเคชั่นที่ต้องการ

4

ทำการปรับแต่งค่าต่างๆ ตามต้องการ เช่น จำกัดการใช้ข้อมูล การห้ามรับส่งข้อมูลในพื้นหลัง หรือการห้าม

รับส่งข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่น

5

วิธีการเข้าถึงการตั้งค่าของแอพพลิเคชั่นที่ละเอียดยิ่งขึ้น ให้แตะที่

ดูการตั้งค่าแอป แล้วทำการเปลี่ยนแปลง

ตามต้องการ

การตั้งค่าบางประการของแอพพลิเคชั่นอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ในบางเวลา

ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นอาจจะได้รับผลกระทบหากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูล