Sony Xperia E - Mga setting ng tawag

background image

Mga setting ng tawag

Pagharang sa mga tawag

Maaari mong harangan ang lahat o ilang mga tukoy na kategorya ng mga paparating

o papalabas na tawag. Kapag ginamit mo ang paghaharang ng tawag sa unang

pagkakataon, kailangan mong ipasok ang iyong PUK (Personal Unblocking Key) at

pagkatapos ay isang bagong password upang isaaktibo ang pag-andar na pagharang

ng pagtawag.

Upang harangan ang mga paparating o papalabas na tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagharang ng

tawag

.

3

Pumili ng pagpipilian.

4

Ipasok ang password at i-tap ang Pagana.

Pagtanggi sa isang tawag gamit ang isang mensahe

Maaari mong tanggihan ang isang tawag gamit ang isang paunang tinukoy na

mensahe. Kapag tinanggihan mo ang isang tawag gamit ang nabanggit na mensahe,

awtomatikong ipinapadala ang mensahe sa tumatawag at nase-save sa iyong

telepono.
Anim na mensahe ang paunang tinukoy sa telepono. Makakapili ka sa mga paunang

tinukoy na mensaheng ito, na maaari ring i-edit kung kinakailangan.

43

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tanggihan ang isang tawag gamit ang isang paunang tinukoy na mensahe

I-drag ang Tanggihan gamit mensahe pataas, pagkatapos ay pumili ng

mensahe.

Upang tanggihan ang pangalawang tawag gamit ang isang paunang tinukoy na

mensahe

Kapag nakarinig ka ng mga umuulit na beep habang tumatawag, i-drag ang

Tanggihan gamit mensahe

pataas, pagkatapos ay pumili ng mensahe.

Upang i-edit ang mensaheng ginamit upang tanggihan ang isang tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Mga setting ng tawag > Tanggihan tawag

gamit mensahe

.

3

Tapikin ang mensaheng gusto mong i-edit, pagkatapos ay gawin ang mga

kinakailangang pagbabago.

4

Kapag tapos ka na, i-tap ang OK.

Pagpapasa ng mga tawag

Maaari kang magpasa ng mga tawag, halimbawa, sa isa pang numero ng telepono, o

sa isang serbisyo sa pagsagot.

Upang mag-forward ng mga tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagpapasa ng

tawag

.

3

Pumili ng opsyon.

4

Ipasok ang numerong gusto mong i-forward ang mga tawag, pagkatapos ay i-

tap ang Pagana.

Upang i-off ang pag-forward ng tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagpapasa ng

tawag

.

3

Pumili ng opsyon, pagkatapos ay tapikin ang I-disable.

Pagpapakita o pagtatago sa iyong numero ng telepono

Maaari mong piliing ipakita o itago ang iyong numero ng telepono sa mga aparato ng

tagatanggap ng tawag kapag tinatawagan mo sila.

Upang ipakita o itago ang iyong numero ng telepono

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Mga setting ng tawag > Mga

karagdagang setting

> Caller ID.

Mga Fixed Dialling Number

Kung nakatanggap ka ng PIN2 code mula sa iyong provider ng serbisyo, maaari kang

gumamit ng listahan ng mga Fixed Dialling Number (FDN) upang paghigpitan ang

mga papalabas na tawag.

Upang paganahin o huwag paganahin ang fixed dialling

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Mga setting ng tawag > Fixed dialling

numbers

.

3

Tapikin ang I-activate fixed dialling o ang Deactivate fixed dialling.

4

Ipasok ang iyong PIN2 at i-tap ang OK.

44

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-access ang listahan ng tinanggap na tatanggap ng tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Mga setting ng tawag > Fixed dialling

numbers

> Fixed dialling numbers.

45

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.