Sony Xperia E - Mga Playlist

background image

Mga Playlist

Awtomatikong gumagawa ang Walkman™ player ng mga Smart playlist sa tab na

playlist sa library ng Walkman™ player. Maaari mo ring gawin ang iyong sariling

mga playlist mula sa musikang naka-save sa memory card ng iyong telepono.
Bilang karagdagan, maaari mong i-install ang application ng Media Go™ sa isang

computer at gamitin ito upang kopyahin ang mga playlist mula sa computer patungo

sa memory card ng iyong telepono.Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan

ang Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer sa pahina 100.

Upang gumawa ng iyong sariling mga playlist

1

Sa Walkman™ player, tapikin ang MY MUSIC.

2

Upang magdagdag ng isang artist, album, o track sa isang playlist, i-touch at

tagalan ang pangalan ng artist o ang pamagat ng album o track.

3

Sa menu na bubukas, tapikin ang Idagdag sa playlist > Lumikha ng bagong

playlist

.

4

Magpasok ng pangalan para sa playlist at tapikin ang OK.

Upang magdagdag ng mga track sa isang playlist

1

Kapag binabasa ang library ng Walkman™ player, i-touch at tagalan ang

pangalan ng artist o ang pamagat ng album o track na nais mong idagdag.

2

Tapikin ang Idagdag sa playlist.

3

Tapikin ang pangalan ng playlist na nais mong idagdag ang artist, album o

track. Ang artist, album o track ay idinagdag sa playlist.

65

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-play ang iyong sariling mga playlist

1

Sa WALKMAN player, tapikin ang MY MUSIC.

2

Tapikin ang .

3

Sa ilalim ng Mga Playlist, tapikin ang isang playlist.

4

Tapikin ang isang track upang i-play ito.

Upang tanggalin ang isang track mula sa playlist

1

Sa isang playlist, haplusin at huwag bitiwan ang pamagat ng track na nais

mong tanggalin.

2

Tapikin ang Tanggalin mula sa playlist.

Upang magtanggal ng playlist

1

Sa Walkman™ player, tapikin ang MY MUSIC piliin pagkatapos ang Mga

Playlist

.

2

Haplusin at huwag bitiwan ang playlist na nais mong burahin.

3

Tapikin ang Alisin.

4

Tapikin ang Alisin muli upang kumpirmahin.

Hindi mo matatangaal ang default na mga playlist.