Sony Xperia E - Serbisyong PlayNow™‎

background image

Serbisyong PlayNow™

Tungkol sa serbisyong PlayNow™

Magagamit mo ang serbisyong PlayNow™ upang mag-download ng mga application,

musika, laro, ringtone at wallpaper. Nag-aalok ang serbisyong PlayNow™ ng

parehong walang bayad at may bayad na mga pag-download. Tandaan na maaaring

mag-iba iba sa bawat bansa ang mga pagpipilian sa pagbayad para sa may-bayad na

mga application.

Hindi available sa lahat ng bansa ang serbisyong PlayNow™.

67

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang simulan ang PlayNow™

1

Mula sa Home screen, i-tap ang .

2

Hanapin at i-tap ang .

Bago ka mag-download ng nilalaman

Bago ka mag-download, tiyakin na mayroon kang koneksyon sa Internet. Gayundin,

maaaring kailangan mo ng memory card na nakapasok sa iyong telepono upang mag-

download ng nilalaman.

Kapag nag-download ka ng nilalaman sa iyong telepono, maaari kang singilin para sa halaga

ng data na iyong inilipat. Makipag-ugnay sa iyong operator para sa impormasyon tungkol sa

mga rate ng paglipat ng data sa iyong bansa.

Upang mag-download ng item na PlayNow sa iyong telepono

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang PlayNow™.

3

Maghanap ng item na gusto mong i-download sa pamamagitan ng pagba-

browse ng mga kategorya, o sa pamamagitan ng paggamit sa paggana na

paghahanap.

4

Tapikin ang item upang i-view ang mga detalye nito.

5

I-click ang “Bumili ngayon!” upang simulan ang proseso ng pagbili. Pagkatapos

na mapatotohanan ang iyong pagbili, maaari mong simulang i-download ang

iyong nilalaman.

68

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.