Sony Xperia E - Pamamahala sa mga bookmark

background image

Pamamahala sa mga bookmark

Hinahayaan ka ng mga bookmark na mabilis na i-access ang iyong mga paborito at

madalas na binibisitang web page. Maaari kang magdagdag ng mga bookmark nang

direkta mula sa browser ng iyong telepono. Maaari mo ring i-synchronize ang browser

ng iyong telepono sa mga bookmark sa Google Chrome™ na na-synchronize mo sa

iyong Google account gamit ang isang computer. Tingnan ang Upang i-synchronise

ang iyong browser sa Google™ Chrome

sa pahina 104.

Depende sa iyong network operator, maaaring paunang naka-install ang ilang

bookmark sa iyong telepono.

Upang mag-bookmark ng web page

1

Habang tinitingnan mo ang web page, pindutin ang .

2

Tapikin ang I-save sa bookmark.

3

Kung nais, i-edit ang bookmark.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang OK.

Upang magbukas ng bookmark

1

Kapag nakabukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palabasin

ang bar sa paghahanap at ang address bar.

2

Tapikin ang sa tabi ng bar sa paghahanap at ng address bar, pagkatapos ay

tapikin ang . Ipinapakita ang mga pangalan ng anumang mga account na na-

synchronize mo sa Google Chrome™. Nakalista ang mga bookmark na na-save

mo nang direkta sa telepono sa ilalim ng Lokal account.

3

Upang ipakita ang mga bookmark ng isang account, tapikin ang account.

Ipinapakita ang lahat ng bookmark sa account.

4

Upang buksan ang isang bookmark, tapikin ito.

Upang mag-edit ng bookmark

1

Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang

search at address bar.

2

Tapikin ang sa tabi ng search at address bar, pagkatapos ay tapikin ang .

3

I-touch nang matagal ang isang bookmark.

4

Sa menu na lilitaw, tapikin ang Mag-edit ng bookmark.

5

I-edit ang bookmark hangga't nais.

6

Kapag tapos ka na, tapikin ang OK.

Upang magdagdag ng naka-bookmark na web page sa iyong Home screen

1

Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang

search at address bar.

2

Tapikin ang sa tabi ng search at address bar, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin nang matagal ang isang bookmark na gusto mong idagdag sa iyong

Home screen.

4

Sa menu na lilitaw, tapikin ang Magdagdag shortcut sa home.

Upang magtanggal ng bookmark

1

Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang

search at address bar.

2

Tapikin ang sa tabi ng search at address bar, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Hawakan nang matagal ang isang bookmark.

4

Sa menu na lilitaw, tapikin ang Tanggalin ang bookmark upang tanggalin ang

napiling bookmark.

91

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-bookmark ng naunang binisitang web page

1

Kapag bukas ang browser, mag-flick pababa sa screen upang palitawin ang

search at address bar.

2

Tapikin ang sa tabi ng search at address bar, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang tab na History, pagkatapos ay tapikin ang isa sa mga pababang

arrow upang tingnan ang listahan ng mga kamakailang binisitang web page.

4

Tapikin ang sa tabi ng web page na gusto mong idagdag bilang isang

bookmark.

5

Kung gusto mo, i-edit ang higit na detalyadong impormasyon tulad ng pangalan

at lokasyon ng bookmark.

6

Kapag tapos ka na, tapikin ang OK.