Sony Xperia E - Giới thiệu về đồng bộ hóa dữ liệu trên điện thoại

background image

Giới thiệu về đồng bộ hóa dữ liệu trên điện thoại

Bạn có thể đồng bộ hoá danh bạ, email, sự kiện lịch và thông tin khác với điện thoại
từ nhiều tài khoản email, các dịch vụ đồng bộ hoá và các loại tài khoản khác, tuỳ theo
các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của bạn. Việc đồng bộ hóa điện thoại của
bạn với các nguồn thông tin sẽ hết sức dễ dàng và là cách hiệu quả để luôn cập nhật
thông tin.
Bạn có thể:

truy cập đến Gmail™, Google Calendar™, danh bạ Google™, sổ địa chỉ Google™
Chrome™ và các dịch vụ Google khác.

truy cập các ứng dụng email, danh bạ và lịch công ty.

truy cập danh bạ, lịch, album trên Facebook™ và các dịch vụ khác mà bạn sử dụng.