Sony Xperia E - Danh sách nhạc

background image

Danh sách nhạc

Trình phát nhạc Walkman™ tự động tạo danh sách nhạc Thông minh trên thẻ mục
danh sách nhạc trong thư viện trình phát nhạc Walkman™. Bạn cũng có thể tạo các
danh sách nhạc của riêng mình từ âm nhạc được lưu trên thẻ nhớ điện thoại của bạn.
Ngoài ra, bạn có thể cài đặt ứng dụng Media Go™ trên máy vi tính và sử dụng
chương trình này để sao chép danh sách nhạc từ máy vi tính sang thẻ nhớ của điện
thoại.Để biết thêm thông tin, xem phần Kết nối điện thoại của bạn với máy vi tính
trang 90.

Cách tạo danh sách nhạc của riêng bạn

1

Trong trình phát nhạc Walkman™, nhấn NHẠC RIÊNG.

2

Để thêm một ca sĩ, album hoặc một bản nhạc vào danh sách nhạc, hãy chạm
và giữ tên của ca sĩ hoặc tựa đề của album hoặc bản nhạc đó.

3

Trong menu mở ra, nhấn Thêm vào danh sách nhạc > Tạo danh sách nhạc
mới
.

4

Nhập tên cho danh sách nhạc đó và nhấn OK.

Để thêm các bản nhạc vào danh sách nhạc

1

Khi duyệt thư viện trình phát nhạc Walkman™, hãy chạm và giữ tên của ca sĩ
hoặc tựa đề của album hoặc bản nhạc bạn muốn thêm vào.

2

Nhấn Thêm vào danh sách nhạc.

3

Nhấn tên của danh sách nhạc mà bạn muốn thêm ca sĩ, album hoặc bản nhạc
đó vào. Ca sĩ, album hoặc bản nhạc sẽ được thêm vào danh sách nhạc.

Cách phát danh sách nhạc của riêng bạn

1

Trong trình phát nhạc WALKMAN, nhấn NHẠC RIÊNG.

2

Nhấn .

3

Dưới Danh sách nhạc, nhấn vào một danh sách nhạc.

4

Nhấn vào bản nhạc để phát.

Cách xóa một bản nhạc khỏi danh sách nhạc

1

Trong danh sách nhạc, chạm và giữ phần tiêu đề của bản nhạc bạn muốn xóa.

2

Nhấn Xoá khỏi danh sách nhạc.

Cách xóa một danh sách nhạc

1

Trong trình phát nhạc Walkman™, nhấn NHẠC RIÊNG, rồi chọn Danh sách
nhạc
.

2

Chạm và giữ danh sách nhạc bạn muốn xóa.

3

Nhấn Xoá.

4

Nhấn Xoá lần nữa để xác nhận.

Bạn không thể xóa các danh sách nhạc mặc định.