Sony Xperia E - Giới thiệu về dịch vụ vị trí

background image

Giới thiệu về dịch vụ vị trí

Sử dụng điện thoại để tìm ra nơi bạn đang đứng. Có hai phương pháp: GPS và các
mạng không dây. Kích hoạt tùy chọn các mạng không dây nếu bạn chỉ cần vị trí gần
đúng và muốn có nhanh kết quả. Nếu bạn muốn có vị trí chính xác hơn và đang ở nơi
quang đãng ngoài trời thì hãy kích hoạt tùy chọn GPS. Trong tình huống kết nối mạng
không dây yếu, bạn nên kích hoạt cả hai tùy chọn để đảm bảo tìm thấy địa điểm của
bạn.

Sony không đảm bảo độ chính xác của bất kỳ dịch vụ về vị trí nào, bao gồm nhưng không giới
hạn trong các dịch vụ định hướng.