Sony Xperia E - Quyền

background image

Quyền

Một số ứng dụng cần truy cập vào các phần trên điện thoại của bạn để có thể hoạt
động bình thường. Ví dụ: một ứng dụng điều hướng cần có quyền gửi và nhận lưu
lượng dữ liệu và truy cập vị trí của bạn. Một số ứng dụng có thể sử dụng sai quyền
của chúng bằng việc đánh cắp hoặc xoá hoặc báo cáo vị trí của bạn. Chắc chắn rằng
bạn chỉ cài đặt và cấp quyền cho ứng dụng mà bạn tin tưởng.

Cách xem sự cho phép của một ứng dụng

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt.

3

Nhấn Ứng dụng.

4

Nhấn vào ứng dụng mong muốn.

5

Di chuyển xuống để xem các chi tiết liên quan trong Cho phép.