Sony Xperia E - Tải xuống từ Google Play™‎

background image

Tải xuống từ Google Play™

Bạn có thể tải xuống tất cả loại ứng dụng từ Google Play™ bao gồm cả các ứng dụng
miễn phí.

Trước khi bạn tải các ứng dụng xuống

Trước khi bạn bắt đầu tải xuống từ Google Play™, hãy đảm bảo là kết nối Internet
của bạn đang hoạt động.
Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn có thể phải chịu các phí lưu lượng dữ liệu khi bạn tải nội
dung xuống điện thoại của bạn. Liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết thêm
thông tin.

Để tải xuống ứng dụng miễn phí

1

Trong Google Play™, tìm mục bạn muốn tải xuống bằng cách duyệt qua các
thể loại, hoặc bằng cách dùng chức năng tìm kiếm.

2

Nhấn vào mục đó để xem chi tiết và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất việc
cài đặt.

3

Nếu ứng dụng bạn muốn tải xuống yêu cầu truy cập dữ liệu hoặc kiểm soát bất
kỳ chức năng nào trên điện thoại của bạn, một màn hình bổ sung sẽ xuất hiện
với các chi tiết. Hãy đọc kỹ màn hình này vì chức năng của điện thoại có thể bị
ảnh hưởng nghiêm trọng nếu bạn tiếp tục. Nhấn OK nếu bạn đồng ý hoặc Huỷ
nếu bạn muốn huỷ quá trình tải xuống.

Để tải xuống ứng dụng có phí

1

Trong Google Play™, tìm mục bạn muốn tải xuống bằng cách duyệt qua các
thể loại, hoặc bằng cách dùng chức năng tìm kiếm.

2

Nhấn vào mục đó để xem chi tiết và thực hiện theo hướng dẫn trong điện thoại
để hoàn tất việc mua hàng.

3

Nếu ứng dụng bạn muốn tải xuống yêu cầu truy cập dữ liệu hoặc kiểm soát bất
kỳ chức năng nào trên điện thoại của bạn, một màn hình bổ sung sẽ xuất hiện
với các chi tiết. Hãy đọc kỹ màn hình này vì chức năng của điện thoại có thể bị
ảnh hưởng nghiêm trọng nếu bạn tiếp tục. Nhấn OK nếu bạn đồng ý hoặc Huỷ
nếu bạn muốn huỷ quá trình tải xuống.

Để mở ứng dụng đã tải xuống

1

Trong Google Play™, bấm

, rồi nhấn My Apps.

2

Nhấn vào ứng dụng đã tải xuống.

Bạn cũng có thể truy cập các ứng dụng đã tải xuống từ màn hình Ứng dụng.

35

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.