Sony Xperia E - Khóa và bảo vệ điện thoại

background image

Khóa và bảo vệ điện thoại

Số IMEI

Mỗi điện thoại đều có một số IMEI (Số Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế) riêng duy
nhất. Bạn cần giữ một bản sao của con số này. Nếu điện thoại của bạn bị mất cắp,
nhà cung cấp mạng có thể sử dụng số IMEI của bạn để ngừng truy cập điện thoại vào
mạng tại quốc gia của bạn.

Cách xem số IMEI

Tắt điện thoại rồi tháo nắp pin và pin để xem số IMEI.

Mở trình quay số điện thoại trên thiết bị của bạn và nhập vào

*#06#*

.

Cách xem số IMEI của bạn trong điện thoại

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Trạng thái.

3

Di chuyển đến IMEI để xem số IMEI.

Bảo vệ thẻ SIM

Việc khóa thẻ SIM chỉ bảo vệ được thuê bao của bạn. Điện thoại của bạn sẽ vẫn hoạt
động với hai thẻ SIM mới. Nếu một thẻ đang bật khóa thẻ SIM, bạn phải nhập mã PIN
(Số Nhận Dạng Cá Nhân). Nếu bạn nhập mã PIN của mình không chính xác nhiều
hơn số lần tối đa cho phép, thẻ SIM của bạn sẽ bị chặn. Bạn cần phải nhập mã PUK

104

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

(Mã Mở khóa Cá nhân) và sau đó nhập một mã PIN mới. Mã PIN, PIN2 và mã PUK
của bạn được nhà khai thác mạng cung cấp.

Cách bật khóa mã PIN của thẻ SIM

1

Từ Màn hình chủ, nhấn . .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Thiết lập khoá thẻ SIM.

3

Nhấn Khoá thẻ SIM.

4

Nhập mã PIN của SIM và nhấn OK.

Cách thay đổi mã PIN thẻ SIM

1

Từ Màn hình chủ, nhấn . .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Thiết lập khoá thẻ SIM.

3

Nhấn T.đổi mã PIN của SIM.

4

Nhập mã PIN của thẻ SIM cũ và nhấn OK.

5

Nhập mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn OK.

6

Gõ lại mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn OK.

Thay đổi PIN2 của thẻ SIM

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi

3

Nhấn Các số Quay số Định sẵn > Thay đổi mã PIN2.

4

Nhập PIN2 của SIM cũ và nhấn OK.

5

Nhập PIN2 của SIM mới và nhấn OK.

6

Xác nhận PIN2 mới và nhấn OK.

Cách mở khóa thẻ SIM bị khóa

1

Khi Nhập PUK và mã PIN mới xuất hiện, hãy nhập mã PUK.

2

Nhập mã PIN mới và nhấn OK.

Nếu nhập sai mã PUK quá nhiều lần, thẻ SIM sẽ bị khóa. Nếu điều này xảy ra, hãy liên hệ nhà
cung cấp dịch vụ của bạn để lấy thẻ SIM mới.

Cài đặt khóa màn hình

Cách cài khóa màn hình

1

Từ Màn hình chủ, nhấn > Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình.

2

Chọn một tùy chọn.

Điều quan trọng là bạn phải nhớ kiểu mở khóa màn hình, mã PIN hoặc mật khẩu. Nếu bạn
quên các thông tin này, thì có thể sẽ không phục hồi lại được các dữ liệu quan trọng như danh
bạ và tin nhắn. Tham khảo Hỗ trợ Khách hàng của Sony để biết thêm thông tin.

Cách tạo mới kiểu mở khóa màn hình

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình > Mẫu.

3

Theo các chỉ dẫn trong điện thoại. Bạn được yêu cầu chọn một câu hỏi bảo mật
được dùng để mở khóa màn hình nếu bạn quên kiểu mở khóa.

Để mở khoá màn hình bằng mẫu mở khoá màn hình

1

Kích hoạt màn hình.

2

Kéo mẫu mở khoá màn hình của bạn.

Nếu mẫu mở khoá bạn vẽ trên màn hình bị từ chối năm lần liên tiếp, bạn có thể chọn đợi 30
giây và sau đó thử lại hoặc trả lời câu hỏi bảo mật mà bạn đã chọn.

Cách thay đổi kiểu mở khóa màn hình

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình.

3

Vẽ hình mở khóa màn hình.

4

Nhấn Mẫu.

5

Theo các chỉ dẫn trong điện thoại.

105

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách tắt kiểu mở khóa điện thoại

1

Từ màn hình Chủ, nhấn > Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình.

2

Vẽ kiểu mở khóa màn hình.

3

Nhấn Trang trình bày.

Cách tạo mới mã PIN mở khóa màn hình

1

Từ màn hình Chủ, nhấn > Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình > Mã PIN.

2

Nhập mã PIN số.

3

Nếu cần, nhấn để thủ nhỏ bàn phím.

4

Nhấn Tiếp tục.

5

Nhập lại và xác nhận PIN của bạn.

6

Nếu cần, nhấn để thủ nhỏ bàn phím.

7

Nhấn OK.

Cách tắt mã PIN mở khóa màn hình

1

Từ Màn hình chủ, nhấn > Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình.

2

Nhập PIN, sau đó nhấn Tiếp theo.

3

Nhấn Trang trình bày.

Cách tạo mật khẩu khóa màn hình

1

Từ Màn hình chủ, nhấn > Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình > Mật khẩu.

2

Nhập mật khẩu.

3

Nếu cần, nhấn để thủ nhỏ bàn phím.

4

Nhấn Tiếp tục.

5

Nhập lại và xác nhận mật khẩu của bạn.

6

Nếu cần, nhấn để thủ nhỏ bàn phím.

7

Nhấn OK.

Cách tắt mật khẩu mở khóa màn hình

1

Từ Màn hình chủ, nhấn > Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình.

2

Nhập mật khẩu của bạn và nhấn Tiếp theo.

3

Nhấn Trang trình bày.