Sony Xperia E - Các tùy chọn tin nhắn SMS và MMS

background image

Các tùy chọn tin nhắn SMS và MMS

Cách xem và chỉnh sửa cài đặt thông báo cho các tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn Tin nhắn.

2

Bấm

.

3

Để xem và chỉnh sửa các cài đặt của bạn, hãy nhấn Cài đặt và nhấn vào một
thẻ SIM, sau đó thực hiện các cài đặt mong muốn.

Cách thay đổi cài đặt báo tin nhắn đã gửi thành công

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn Tin nhắn.

2

Bấm

.

3

Nhấn Cài đặt, sau đó nhấn vào một thẻ SIM.

4

Nhấn Thông báo đã nhận tin để bật tắt tính năng báo tin nhắn đã gửi thành
công.

Cách xem tin nhắn đã lưu trên thẻ SIM

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn Tin nhắn.

2

Bấm

, sau đó nhấn Cài đặt.

3

Nhấn vào một thẻ SIM > Tin nhắn trên SIM.