Sony Xperia E - Sử dụng nhắn tin văn bản và nhắn tin đa phương tiện.

background image

Sử dụng nhắn tin văn bản và nhắn tin đa phương tiện.

Có thể gửi và nhận tin nhắn văn bản từ điện thoại bằng SMS (Dịch vụ Tin nhắn Rút
gọn) Nếu thuê bao của bạn có MMS (Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện), bạn có thể
gửi và nhận các tin nhắn chứa các tập tin media như hình ảnh và video. Số lượng ký
tự bạn có thể gửi trong một tin nhắn SMS đơn tùy thuộc vào nhà khai thác mạng và
ngôn ngữ bạn sử dụng. Nếu bạn vượt quá giới hạn ký tự thì tất cả các tin nhắn riêng
lẻ sẽ được nối vào và gửi đi cùng nhau như là một tin nhắn. Bạn sẽ bị tính phí cho
từng tin nhắn SMS đơn lẻ mà bạn gửi. Khi xem, tin nhắn xuất hiện như là đoạn hội
thoại, nghĩa là mọi tin nhắn đi và đến từ một người cụ thể được gom vào một nhóm.

Để gửi tin nhắn đa phương tiện, bạn cần phải chỉnh lại cài đặt MMS cho đúng trong điện thoại.
Xem phần Cài đặt Internet và nhắn tin ở trang 31.

Để tạo và gửi tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn Tin nhắn mới.

3

Để thêm người nhận, nhấn Thêm người nhận, sau đó tìm và đánh dấu chọn
hộp kiểm bên cạnh tên người nhận. Để thêm nhiều người nhận, đánh dấu chọn
hộp kiểm cho người nhận mong muốn. Bạn cũng có thể nhập số đầy đủ vào
trường tìm kiếm theo cách thủ công, sau đó nhấn Thêm.

4

Khi bạn thêm người nhận xong, nhấn Xong.

5

Nhấn Soạn tin nhắn, sau đó nhập nội dung tin nhắn văn bản.

6

Nếu bạn muốn thêm tập tin media, nhấn và chọn một tùy chọn.

7

Nếu muốn thêm hoặc bỏ người nhận trước khi gửi tin, nhấn

. Để thêm người

nhận, nhấn Thêm người nhận. Để bỏ một người nhận, nhấn Sửa người nhận
và nhấn kế bên trường người nhận. Khi bạn đã làm xong, nhấn Xong.

8

Để gửi tin nhắn, nhấn Gửi.

Nếu bạn thoát ra khỏi tin nhắn trước khi gửi đi thì nó sẽ được lưu lại thành tin nháp. Hội thoại
đó sẽ được thêm nhãn bằng từ Nháp:.

Cách đọc tin nhắn đã nhận

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào đoạn hội thoại mong muốn.

3

Nếu tin nhắn chưa được tải về, chạm và giữ vào tin nhắn đó, sau đó nhấn Tải
tin nhắn về
.

Khị nhận tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện xuất hiện trong thanh trạng thái.
Để đọc tin nhắn, bạn cũng có thể kéo thanh trạng thái xuống và nhấn vào tin nhắn đã nhận khi
thanh trạng thái đang mở.

Cách trả lời tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn Tin nhắn.

2

Nhấn vào đoạn hội thoại mong muốn.

3

Nhập trả lời và nhấn Gửi.

Cách gửi chuyển tiếp tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn Tin nhắn.

2

Nhấn vào đoạn hội thoại mong muốn.

3

Chạm và giữ tin nhắn muốn gửi chuyển tiếp, sau đó nhấn Chuyển tiếp tin
nhắn
.

4

Chọn người nhận từ danh sách, hoặc nhấn Thêm người nhận để thêm người
nhận không có trong danh sách.

5

Chỉnh sửa tin nhắn và nhấn Gửi.

48

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xóa một tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn Tin nhắn.

2

Nhấn vào đoạn hội thoại mong muốn.

3

Chạm và giữ tin nhắn muốn xóa, sau đó nhấn Xoá tin nhắn > .

Cách xóa các hội thoại

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn Tin nhắn.

2

Nhấn

, sau đó nhấn Xoá cuộc trò chuyện.

3

Đánh dấu các ô chọn hội thoại muốn xóa, sau đó nhấn Xoá.

Cách lưu số người gửi vào một liên lạc

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn Tin nhắn.

2

Nhấn vào một cuộc trò chuyện.

3

Nhấn vào trường người gửi phía trên màn hình.

4

Nhấn .

5

Chọn một liên lạc hiện hữu, hoặc nhấn nếu muốn tạo liên lạc mới.

6

Chỉnh sửa thông tin của liên lạc và nhấn Đã xong.

Cách gọi cho người gửi tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn Tin nhắn.

2

Nhấn vào một cuộc trò chuyện.

3

Nhấn vào tên hoặc số điện thoại của người nhận ở trên đầu màn hình.

4

Nếu người nhận được lưu trong danh bạ của bạn, hãy nhấn số điện thoại bạn
muốn gọi. Nếu bạn chưa lưu người nhận trong danh bạ, hãy nhấn .

Cách lưu tập tin chứa trong tin nhắn nhận được

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn Tin nhắn.

2

Nhấn vào đoạn hội thoại mong muốn.

3

Nếu tin nhắn chưa được tải về, chạm và giữ vào tin nhắn đó, sau đó nhấn Tải
tin nhắn về
.

4

Chạm và giữ tập tin muốn lưu, sau đó chọn đúng tùy chọn bạn muốn.