Sony Xperia E - Giới thiệu về Phim

background image

Giới thiệu về Phim

Sử dụng ứng dụng Phim để phát các bộ phim và nội dung video khác mà bạn đã lưu
trên điện thoại của mình. Ứng dụng Phim cũng giúp bạn lấy về các hình ảnh áp-phích
quảng cáo, tóm lược nội dung chính, các thông tin về thể loại và chi tiết về đạo diễn
cho từng bộ phim. Bạn cũng có thể phát các bộ phim của mình trên các thiết bị khác
được kết nối vào cùng một hệ thống mạng.

Các đoạn video được thực hiện bằng camera máy ảnh sẽ được hiển thị trong Album chứ
không trong ứng dụng Phim..