Sony Xperia E - Các giới hạn về dịch vụ và tính năng

background image

Các giới hạn về dịch vụ và tính năng

Một số dịch vụ và tính năng được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này không được hỗ trợ bởi
tất cả quốc gia/khu vực hoặc bởi tất cả các mạng và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ ở mọi nơi.
Điều này áp dụng đối với Số điện thoại Khẩn cấp Quốc tế GSM 112 mà không có hạn chế nào.
Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ để xác định tính khả dụng
của bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào và để biết phụ phí sử dụng hoặc truy cập có áp
dụng hay không.

Sử dụng những tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này có
thể cần phải truy cập Internet. Bạn có thể phải chịu các phí kết nối dữ liệu khi kết nối
Internet từ điện thoại của mình. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn
để biết thêm thông tin.