Sony Xperia E - Tải xuống từ web

background image

Tải xuống từ web

Bạn có thể tải xuống ứng dụng và nội dung khi duyệt web bằng trình duyệt web trên
điện thoại của mình. Bạn thường phải chạm vào liên kết tải xuống cho tập tin mong
muốn và sau đó tải xuống sẽ tự động bắt đầu.

Cách xem các tập tin tải về

1

Đảm bảo rằng bạn đã lắp thẻ nhớ vào điện thoại trước khi xem bất cứ tập tin
nào đã tải về trước đó (vào thẻ nhớ).

2

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn .

3

Tìm và nhấn Nội dung tải xuống.

83

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách hủy bỏ nội dung đang tải về

1

Khi điệnt hoại bạn bắt đầu tải về một tập tin, hãy kéo thanh trạng thái xuống và
nhấn vào tập tin bạn đang tải về.

2

Đánh dấu chọn vào hộp kiểm bên cạnh tập tin đang tải về mà bạn muốn hủy.

3

Nhấn .